Thai Tabuchi Electric Co.,Ltd.
88 Moo 5, Bangna-Trad Highway, Bangsamuk,
Bangpakong, Chachoengsao 24130 Thailand.
Tel.0-3853-8982-6 Fax : 0-3853-8303
ตำแหน่งงานที่ต้องการ
รายได้ที่ต้องการ
วัน/เดือน/ปี ที่สามารถเริ่มงานได้
สถานภาพการทำงานในปัจจุบัน
ว่างงาน
ทำงานประจำ
ทำงาน Part Time
กำลังจบการศึกษา
เอกสารประกอบการ สมัครงาน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 
สำเนาบัตรประกันสังคม
ใบรับรองวุฒิการศึกษา
อื่น ๆ ระบุ
แนบรูปถ่าย ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 MB.
(สำหรับเอกสารประกอบการ สมัครงาน ให้ขีดคร่อมระบุสมัครงานกับ Thai Tabuchi Electric Co.,Ltd. แล้วส่งทางแฟกซ์ หรือ นำมาในวันสัมภาษณ์งาน)
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล
(ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว*
เพศ
ชาย หญิง
 
Email : *
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ  
 ปี
สัญชาติ 
เชื้อชาติ 
ศาสนา 
ส่วนสูง  
ซม.
น้ำหนัก
ก.ก.
จำนวนพี่น้อง
คน
ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด
ที่อยุ่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
 โทรศัพท์ที่บ้าน :
โทรศัพท์ที่ทำงาน:
* โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
บัตรประชาชนเลขที่
- - - -
   
ออกให้ ณ เขต/อำเภอ
จังหวัด
วันที่ออกบัตร
วันที่บัตรหมดอายุ
สถานะครอบครัว
โสด       แต่งงาน       หย่า       ม่าย       แยกกันอยู่      
ชื่อคู่สมรส
อายุ
ปี
อาชีพ
จำนวนบุตร
ชื่อบิดา
มีชีวิต ถึงแก่กรรม
อายุ
ปี
อาชีพ
ชื่อมารดา
มีชีวิต ถึงแก่กรรม
อายุ
ปี
อาชีพ
สถานะทางการทหาร
ได้รับการยกเว้น        ศึกษาวิชาทหาร        ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว        อื่น ๆ        
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถานการศึกษา
สาขาวิชาเอก
ปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย
จาก
ถึง
มัธยมปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
กิจกรรม / กีฬา / รางวัลระหว่างการศึกษา  
ประวัติ / ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปัจจุบัน)
ชื่อสถานประกอบการ
ระยะงาน
เงินเดือน
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ตำแหน่งงาน
สาเหตุที่ออก
จาก
ถึง
1.
2.
3.
4.
5.
การฝึกอบรม / สัมมนา  
ทักษะในด้านต่างๆ
ภาษา
การพูด
การอ่าน
การเขียน
ไทย
ดีมาก    ดี    พอใช้
ดีมาก    ดี    พอใช้
ดีมาก    ดี    พอใช้
ญี่ปุ่น
ดีมาก    ดี    พอใช้
ดีมาก    ดี    พอใช้
ดีมาก    ดี    พอใช้
ระดับ
อังกฤษ
ดีมาก    ดี    พอใช้
ดีมาก    ดี    พอใช้
ดีมาก    ดี    พอใช้
ระดับ
ภาษาอื่น ๆ (ระบุ)
ดีมาก    ดี    พอใช้
ดีมาก    ดี    พอใช้
ดีมาก    ดี    พอใช้

ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน

โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร อื่น ๆ

พิมพ์ดีด ไทย คำ/นาที อังกฤษ คำ/นาที

ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ

รถจักรยานยนต์ มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ประเภท

รถยนต์               มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท

ทักษะ/การใช้ คอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อบุคคลภายนอกที่สามารถสอบถามได้
ความสัมพันธ์
ที่อยู่ที่ทำงาน
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อบุคคลภายในบริษัทที่ท่านรู้จัก
ตำแหน่ง
ความสัมพันธ์
ท่านทราบข่าวสารการรับสมัครงานของบริษัทจาก  
กรุณาแนะนำตัวท่านให้ทางบริษัทได้รู้จักท่านมากขึ้น

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้ากรอก เป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ หากข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความเท็จ หรือบิดเบือนความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัท เลิกจ้างได้ทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น และยินดีให้บริษัทสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้จากบุคคล หรือหน่วยงาน ที่ข้าพเจ้าได้อ้างอิงไว้ในใบสมัครนี้


* ลงชื่อ ผู้สมัคร

วันที่............/.............../...............
Verify Code : 74323 *