กรุณาติดต่อแผนกต่าง ๆ โดยใช้หมายเลขดังนี้

Please press the extension number or press " 0 " for operator

 
1 ประชาสัมพันธ์ 0
  Receptionist ( กด 0 กรณีไม่ทราบเบอร์ติดต่อ )
     
2 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ 1192
  Human Resource & Administation Department  
     
3 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 1179
  Accounting & Finance Department  
     
4 ฝ่ายระบบงานคอมพิวเตอร์ 1156
  Management Information System  
     
5 ฝ่ายจัดซื้อ,วางแผนการผลิตและคลังสินค้า 1209, 1129
  Purchasing & Production control & Warehouse department  
     
6 ฝ่ายขายและส่งออก 1131, 1137
  Sales & Export Department  
     
7 ฝ่ายวิศวกรรม 1171
  Engineering Department  
     
8 ฝ่ายวิศวอุตสาหการ และซ่อมบำรุง 1186
  IE/ME Department  
     
9 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1193
  R & D Department  
     
10 ฝ่าย บี โอ ไอ 1139
  BOI Department  
     
11 Production 1 ( ERL/SWT/SBT/TR ) 1204
  Production 2 ( PCB ) 1152
  Production Engineer 1229
     
12 ฝ่ายประกันคุณภาพและควบคุมสิ่งแวดล้อม 1205
  Quality Assurance & Environmental Control